ارکستر اپرای «ونکوور» کانادا

۰۱شهریور

کنسرت علیرضا قربانی با اپرای ونکوور

«علیرضا قربانی» از اجرایش به همراه ارکستر اپرای «ونکوور» کانادا خبر داد.