اركستر سمفونیك تهران

02دی

اجرای ارکستر سمفونیک تهران

ارکستر سمفونیک تهران در این کنسرت یکی از ساخته‌های شاهین فرهت را به رهبری نادر مرتضی پور اجرا خواهد کرد