ارشدتهماسبی

۱۳مرداد
ارشد تهماسبی: نگاه مردم به موسیقی به‌طور کلی تغییر کرده است
اثری در راه است

ارشد تهماسبی: نگاه مردم به موسیقی به‌طور کلی تغییر کرده است

تهماسبی روحیات خود همچنین سخت شدن معاشرت با موسیقیدانان را دلیل کم‌کاری خود در سال‌های گذشته می‌داند.