احسان مصطفوی

24فروردین
با دبیری احسان مصطفوی

با دبیری احسان مصطفوی

فراخوان سومین جشنواره‌ی ساز دهنی ایران که با دبیری «احسان مصطفوی»، ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت در مدرسه ی موسیقی هترا برگزار خواهد شد، منتشر شد.