ابوالحسن نجفی

۰۲بهمن
در سن ۸۶ سالگی

در سن ۸۶ سالگی

«ابوالحسن نجفی» درگذشت