ابوالحسن نجفی

02بهمن
در سن ۸۶ سالگی

در سن ۸۶ سالگی

«ابوالحسن نجفی» درگذشت