آیت الله محقق داماد

18مهر
پیام آیت الله محقق داماد برای درگذشت استاد بلند آوازه ایران

پیام آیت الله محقق داماد برای درگذشت استاد بلند آوازه ایران

آیت الله سیدمصطفی محقق داماد پیامی را برای درگذشت استاد بلند آوازه ایران، محمد رضا شجریان صادر کرد.