آیت الله محقق داماد

۱۸مهر
پیام آیت الله محقق داماد برای درگذشت استاد بلند آوازه ایران

پیام آیت الله محقق داماد برای درگذشت استاد بلند آوازه ایران

آیت الله سیدمصطفی محقق داماد پیامی را برای درگذشت استاد بلند آوازه ایران، محمد رضا شجریان صادر کرد.