آموزشگاه موسیقی آوای مهر

۱۷اردیبهشت
برگزاری کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی با حضور حسین علیشاپور
از سوی آموزشگاه موسیقی آوای مهر

برگزاری کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی با حضور حسین علیشاپور

کارگاه آموزشی درام در آواز ایرانی با حضور حسین علیشاپور و به همت آموزشگاه موسیقی آوای مهر برگزار می شود.

۱۱اردیبهشت
برگزاری کارگاه تخصصی شعر و موسیقی با عنوان «تننای شعر سپید»
از سوی آموزشگاه موسیقی آوای مهر

برگزاری کارگاه تخصصی شعر و موسیقی با عنوان «تننای شعر سپید»

آموزشگاه موسیقی آوای مهر با حضور استاد مهدی آذرسینا، کارگاه تخصصی شعر و موسیقی با عنوان «تننای شعر سپید» را برگزار می کند.