آلن دلون

۰۱تیر

بازیگر سرشناس سینما سکوت یک ساله‌اش پس از سکته مغزی را شکست

بازیگر سرشناس سینما سکوت یک ساله‌اش پس از سکته مغزی را شکست