آلبوم پرسه بزن

۱۱آذر
به خوانندگی خشایار جهانگیری

به خوانندگی خشایار جهانگیری

آلبوم موسیقی «پرسه بزن» به خوانندگی خشایار جهانگیری تهرانی اوایل دی ماه سال جاری منتشر می شود.