آلبوم نیایش از بردیا صدرنوری

۱۲دی
آلبوم نیایش از بردیا صدرنوری منتشر شد

آلبوم نیایش از بردیا صدرنوری منتشر شد

بردیا صدرنوری، تازه ترین اثر خود را به نام آلبوم نیایش و در قالب ۹ قطعه به عناوین «بی کران»، «خواستن»، «ابهام»، «سرگشتگی»، «عشق»، «رویا»، «نیایش»، «بهشت» و «سماع» ساخته و پرداخته است.