آلبوم موسیقی 35میلی متری

۰۵اسفند
اثری از «رضا مرتضوی»

اثری از «رضا مرتضوی»

آلبوم موسیقیِ فیلمِ «۳۵میلی متری» از «رضا مرتضوی»، توسط مرکز «نشر و پخش جوان» منتشر شد.