آخرین وضعیت بیماری محمدرضا شجریان

۰۹شهریور
تصویر شجریان بر قاب تلویزیون

تصویر شجریان بر قاب تلویزیون

اخبار ۲۰:۳۰ یادی هم از محمدرضا شجریان و احوال این روزهای او کرد. نکته جالب توجه اینکه، صداوسیما که چندسالی است از انتشار هرگونه خبری در مورد شجریان پرهیز دارد، امشب او را «استاد» خطاب می‌کرد.