گروه سرود فرزندان ایران

03اسفند
فرزندان ایران «یار دبستانی» را اجرا کردند

فرزندان ایران «یار دبستانی» را اجرا کردند

گروه سرود «فرزندان ایران» در قالب بخش سرودهای انقلابی جشنواره موسیقی فجر در پهنه رودکی به اجرا پرداختند.