گروه سرود فرزندان ایران

۰۳اسفند
فرزندان ایران «یار دبستانی» را اجرا کردند

فرزندان ایران «یار دبستانی» را اجرا کردند

گروه سرود «فرزندان ایران» در قالب بخش سرودهای انقلابی جشنواره موسیقی فجر در پهنه رودکی به اجرا پرداختند.