کنلل علی نقی وزیری

۱۲مهر
کیوان ساکت: استاد علینقی وزیری حافظ موسیقی ایران است

کیوان ساکت: استاد علینقی وزیری حافظ موسیقی ایران است

استاد علینقی وزیری در زمینه ادبیات نیز پیش از ناتل خانلری مشکل عروض شعر فارسی را دریافت و برای آن یک شکل عروضی جدید پیشنهاد کرد.

۲۱شهریور
کلنل علی‌نقی وزیری به روایت کیوان ساکت

کلنل علی‌نقی وزیری به روایت کیوان ساکت

«آن چه ما داریم و استادان بزرگی که در دوره معاصر ظاهر شدند، نتیجه کار آموزش و پرورش استاد وزیری و شاگردان بسیار برجسته ایشان بود.»