مسی

12تیر
کاریکاتور،

کاریکاتور،

آوازخوانی «مسی» بعد از باخت به شیلی و از دست رفتن جام!