لو اوتنز

۲۲اسفند
دفتر زندگی خالق خاطره ها بسته شد
مخترع نوار کاست درگذشت

دفتر زندگی خالق خاطره ها بسته شد

«لو اوتنز» مخترع نوار کاست و از مهره‌های کلیدی در ساخت اولین سی‌دی تاریخ درگذشت.