صمد بهرنگی

۱۹آذر

هنرمندی که یک هفته در حوض نقاشی می‌ماند | برای او غذا ببرید!

هنرمندی که یک هفته در حوض نقاشی می‌ماند | برای او غذا ببرید!