رقابت انتخاباتی

۱۲مهر

اولین تصویر از جیم کری در نقش جو بایدن

اولین تصویر از جیم کری در نقش جو بایدن