رضا داوری اردکانی

۱۲بهمن

سمیعی گیلانی، شمع تولد ۱۰۰سالگی‌اش را فوت کرد

سمیعی گیلانی، شمع تولد ۱۰۰سالگی‌اش را فوت کرد