«دکتر طوبی کرمانی»

۱۰آبان
«تو شقایق بودی» منتشر شد
برای «دکتر طوبی کرمانی»

«تو شقایق بودی» منتشر شد

قطعه «تو شقایق بودی» به مناسبت بزرگداشت بانوی دانشمند «دکتر طوبی کرمانی» منتشر شد.