خبرنامه فرهنگستان زبان

۰۶آبان
یادی از استاد شجریان در خبرنامه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

یادی از استاد شجریان در خبرنامه فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

هفتاد و چهارمین شماره خبرنامه گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (مهر ۱۳۹۹) با یادی از محمدرضا شجریان منتشر شد.