تصویربرداری،سریال،ستایش،گذشته

۲۴فروردین

کارگردان «ستایش» سریال جدید می‌سازد/ «مهربانو» قصه‌ای در زمان پهلوی اول

کارگردان «ستایش» سریال جدید می‌سازد/ «مهربانو» قصه‌ای در زمان پهلوی اول