برنامه چهل تیکه

۲۴شهریور
یکی مهمان، یکی مجری

۲ بازیگر «پایتخت» در یک برنامه تلویزیونی

۲ بازیگر «پایتخت» در یک برنامه تلویزیونی