باخرز

۰۶دی
استاد موسیقی ایران ابدی شد

استاد موسیقی ایران ابدی شد

پیکر حسینعلی اعتصامی استاد صاحب نام و پیشکسوت موسیقی مقامی کشور عصر پنجشنبه در باخرز تشییع شد.