آلبوم موسیقی به سوی صفر

۱۵شهریور
جشن امضای «به سوی صفر»

جشن امضای «به سوی صفر»

فروش یک آلبوم برای صفر کردن ایدز