100 موسیقی دان تاثیر گذار تاریخ

۰۳دی
چاپ دوم  «۱۰۰موسیقیدان تاثیرگذار تاریخ» به بازار عرضه شد
نوشته گینی گورلینسکی

چاپ دوم «۱۰۰موسیقیدان تاثیرگذار تاریخ» به بازار عرضه شد

کتاب «۱۰۰موسیقیدان تاثیرگذار تاریخ» نوشته گینی گورلینسکی با ترجمه مهرداد معینی توسط انتشارات معین به چاپ دوم رسید.