کویینت بادی

۰۳تیر
همکاری «محمد معتمدی» و «کوینتت بادی کلفکس»
در قالب یک اثر اینترنتی به نام بشنو از نی

همکاری «محمد معتمدی» و «کوینتت بادی کلفکس»

فصل تازه فعالیت های موسیقایی محمد معتمدی در عرصه های بین المللی با تولید و اجرای پروژه کنسرت نمایش «بشنو از نی» با همراهی کویینتت بادی «کلفکس» آغاز شد.