کورش رضوانی فر

۰۲شهریور
آخرین وضعیت جسمی «کورش رضوانی فر» در بیمارستان

آخرین وضعیت جسمی «کورش رضوانی فر» در بیمارستان

خواننده محبوب لری از سانحه تصادف رانندگی جان سالم به در برد