کوارتت خلیج فارس

۱۰آذر
کنسرت مشترک گروه قمر و کوارتت خلیج فارس

کنسرت مشترک گروه قمر و کوارتت خلیج فارس

گروه قمر و کوارتت خلیج فارس کنسرت «بهار…آن سوی دیوار» را مشترکا اجرا می‌کنند.