کنگره فارابی

۱۷آذر
تنبور خراسانی در فرهنگستان هنر بررسی و اجرا می‌شود

تنبور خراسانی در فرهنگستان هنر بررسی و اجرا می‌شود

اولین پیش‌همایش «بازخوانی آرای فارابی در باب موسیقی» با موضوع «تنبور خراسانی» در فرهنگستان هنر برگزار می‌کند.