کنسرت گیلکی گروه موسیقی هم آوایان تاسیان

۲۳شهریور
اوایل مهرماه سال جاری و در شهر رشت

اوایل مهرماه سال جاری و در شهر رشت

کنسرت گیلکی گروه «هم آوایان تاسیان» به سرپرستی «حسین تقی نژاد» طی دو روز آغازین مهر ماه ۱۳۹۵ در رشت به اجرا در می آید.

+جزئیات کامل به همراه پوستر