کنسرت موسیقی سازهای شکسته

۲۳بهمن
به یاد زلزله دیدگان کرمانشاه و به همت مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب»

به یاد زلزله دیدگان کرمانشاه و به همت مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب»

کنسرت موسیقی «سازهای شکسته»، به یاد زلزله دیدگان کرمانشاه و به همت مرکز موسیقی «نوای شهر آشوب»، آخرین هفته از بهمن ماه سال جاری، در این آموزشگاه برگزار می گردد.