کمک به خوزستان

01مرداد
خانه موسیقی ایران در حمایت از مردم خوزستان بیانیه ای منتشر کرد

خانه موسیقی ایران در حمایت از مردم خوزستان بیانیه ای منتشر کرد

این استان نیازمند تدبیر و کمک مسئولان و همه ما هموطنان است؛ کمکی نه از روی استیصال و صدقه بلکه از روی وظیفه و پاسخ بحق به هموطنان استانی که حق بیشمار بر گردن این ملت دارد.