کشتار میدان تیان‌آن‌من

۲۰خرداد

این مرد در کمال تعجب کشته نشد! | تصویر

این مرد در کمال تعجب کشته نشد! | تصویر