کر شهر تهران

13آبان

کنسرت گروه شهر تهران

کنسرت گروه کر شهر تهران با آثاری از رکوییم های موتزارت و فوره و کلاسیک جز در تهران برگزار میشود