کتاب «مجموعه تصانیف علی‌اکبر شیدا»

۲۹مرداد
مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا کتاب شد
با گردآوری و بازنویسی صالح آسترکی

مجموعه تصانیف علی اکبر شیدا کتاب شد

کتاب «مجموعه تصانیف علی‌اکبر شیدا» با گردآوری و بازنویسی صالح آسترکی از سوی انتشارات موسیقی عارف منتشر شد.