کتاب آموزش نی‌انبان

۱۱مهر
کتاب آموزش نی‌انبان تالیف «محسن شریفیان»‌ منتشر می‌شود

کتاب آموزش نی‌انبان تالیف «محسن شریفیان»‌ منتشر می‌شود

کتاب آموزش نی‌انبان تالیف «محسن شریفیان»‌ و با همکاری «بابک شهرکی»‌ با ویراستی جدید منتشر می‌شود.