کتاب‌ موسیقی بر ضرب‌آهنگ فقه و قانون

۱۳آبان
با هدف بررسی ساختار حقوقی موسیقی در ایران

با هدف بررسی ساختار حقوقی موسیقی در ایران

کتاب‌ «موسیقی بر ضرب‌آهنگ فقه و قانون» شامل فصل‌هایی چون «مبانی نظری هنر موسیقی»، «حاکمیت فقه در تعیین حکم شرعی موسیقی» و «حدود حاکمیت قانون بر حوزه موسیقی» منتشر شد. این کتاب دستاورد پژوهش انجام‌شده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است.