کانون ناشران خانه موسیقی ایران

28مهر
انتخابات هیات مدیره جدید کانون ناشران خانه موسیقی برگزار شد
توام با نوبت دوم مجمع عمومی

انتخابات هیات مدیره جدید کانون ناشران خانه موسیقی برگزار شد

نوبت دوم مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره کانون ناشران خانه موسیقی صبح چهارشنبه ۲۸ مهر در ساختمان شماره یک برگزار شد.