کارل فردریک

05اردیبهشت

در ۸۱ سالگی

هنرمندی که لولۀ تفنگ را گره زده بود، از دنیا رفت (عکس)