چهره ادبی

11آبان

مظاهر مصفا در تفرش آرام گرفت

مظاهر مصفا در تفرش آرام گرفت