چهارمین شماره نشریه تخصصی ایران

17فروردین
چهارمین شماره نشریه تخصصی ایران ویژه موسیقی ایرانی به زبان ژاپنی منتشر شد
از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران

چهارمین شماره نشریه تخصصی ایران ویژه موسیقی ایرانی به زبان ژاپنی منتشر شد

چهارمین شماره نشریه تخصصی ایران ویژه موسیقی ایرانی به زبان ژاپنی از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن منتشر شد.