چهارمین شماره نشریه تخصصی ایران

۱۷فروردین
چهارمین شماره نشریه تخصصی ایران ویژه موسیقی ایرانی به زبان ژاپنی منتشر شد
از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران

چهارمین شماره نشریه تخصصی ایران ویژه موسیقی ایرانی به زبان ژاپنی منتشر شد

چهارمین شماره نشریه تخصصی ایران ویژه موسیقی ایرانی به زبان ژاپنی از سوی رایزنی فرهنگی سفارت ایران در ژاپن منتشر شد.