چهارمین سال‌نوای موسیقی

۰۴آذر
در قالب آیین نکوداشت محمدجواد ضرابیان، تقی ضرابی، رضا عالمی، مهرآذین کاراندیش، محمدعلی لقا، جاوید مجلسی و زنده یادان ناصر چشم آذر و پیتر سلیمانی پور

در قالب آیین نکوداشت محمدجواد ضرابیان، تقی ضرابی، رضا عالمی، مهرآذین کاراندیش، محمدعلی لقا، جاوید مجلسی و زنده یادان ناصر چشم آذر و پیتر سلیمانی پور

چهارمین سال نوای موسیقی ایران در قالب آیین نکوداشت محمدجواد ضرابیان، تقی ضرابی، رضا عالمی، مهرآذین کاراندیش، محمدعلی لقا، جاوید مجلسی و زنده یادان ناصر چشم آذر و پیتر سلیمانی پور روز گذشته در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد. در آغاز برنامه دو قطعه‌ی «نیایش یزدان» از حشمت سنجری و “kyrie eleisone” از ایور کلیو توسط […]