چهاردهین جشنواره موسیقی نواحی ایران

01خرداد
برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی چهاردهین جشنواره موسیقی نواحی ایران

برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی چهاردهین جشنواره موسیقی نواحی ایران

دومین جلسه ستاد اجرایی چهاردهین جشنواره موسیقی نواحی ایران برگزار شد.