چهاردهین جشنواره موسیقی نواحی ایران

۰۱خرداد
برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی چهاردهین جشنواره موسیقی نواحی ایران

برگزاری دومین جلسه ستاد اجرایی چهاردهین جشنواره موسیقی نواحی ایران

دومین جلسه ستاد اجرایی چهاردهین جشنواره موسیقی نواحی ایران برگزار شد.