پیکر استاد محمدرضا شجریان

۱۹مهر
پیکر استاد محمدرضا شجریان وارد آرامگاه فردوسی شد

پیکر استاد محمدرضا شجریان وارد آرامگاه فردوسی شد

پیکر محمدرضا شجریان دقایقی پیش وارد آرامگاه فردوسی شد.