پیمان جوکار

۰۳اردیبهشت

آموزش پیانو به کودکان

در این کتاب بجز آموزش مرسوم یا کلاسیک پیانو، روش های آموزشی تازه ای ذکر شده است که یادگیری را برای شاگرد راحت تر و جذاب تر می کند