پولانسکی،اتهام،جنسی،آکادمی،عضویت،دادگاه

۳۱فروردین

درخواست پولانسکی برای عضویت در اسکار رد شد

درخواست پولانسکی برای عضویت در اسکار رد شد