پنجمین جشنواره فیلم و عکس فناوری و صنعتی«فردا»

۱۹فروردین

دبیر پنجمین جشنواره فیلم و عکس «فردا» حکم گرفت

دبیر پنجمین جشنواره فیلم و عکس «فردا» حکم گرفت