پرونده هنر و مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار

۱۴فروردین
برای بررسی و ثبت در فهرست میراث جهانی ناملموس ۲۰۱۹

برای بررسی و ثبت در فهرست میراث جهانی ناملموس ۲۰۱۹

پرونده «هنر و مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار» دهم فروردین برای بررسی و ثبت در فهرست میراث جهانی ناملموس ۲۰۱۹ به یونسکو ارسال شد.