پروفسور ارول اردینج

۰۳آبان
آماده سازی «ارکستر سمفونیک تهران» برای اجرای یکی از آثار مهم «موتسارت»

آماده سازی «ارکستر سمفونیک تهران» برای اجرای یکی از آثار مهم «موتسارت»

پروفسور «ارول اردینج» تا دو هفته‌ی دیگر به ایران خواهد آمد و ارکستر سمفونیک تهران را که این روزها حاشیه‌های زیادی را از سرگذرانده است، برای اجرای یکی از آثار مهم «موتسارت» آماده می‌کند.
+پروفسور اردینج، دومین رهبر مهمانی است که در فصل جدید هنری، ارکستر سمفونیک تهران را هدایت می‌کند